โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง

 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา โรงเรียนกำแพง

           การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้ส่งผลกระทบให้สังคมมี  การเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว  การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญ ในการพัฒนาคนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองและเต็มศักยภาพ

          ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้จัดทำกิจกรรมปลูกพืชผักสวนปลอดสารพิษ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมดังนี้

  • กิจกรรมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
  • การปลูกพืชไร่และนาข้าว
  • การเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม
  • การเลี้ยงปลาในกระซัง
  • การเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ
  • การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
  • การปลูกกล้วย
  • กิจกรรมโครงงานอาชีพ/งานคหกรรม
  • กิจกรรมโครงงานอาชีพ/งานอุตสาหกรรม
  • กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์

 

 2.  วัตถุประสงค์

          1) เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          2) เพื่อให้ครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          3) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.  เป้าหมาย

          3.1 ด้านปริมาณ

          1)  ครูและนักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ ร้อยละ 90
          2)  ครูและนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอนร้อยละ 80
          3
) นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพสามารถจัดทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 80

 3.2 ด้านคุณภาพ

          1)  ครูและนักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้
          2)  ครูและนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
          3) นักเรียนสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำได้