กิจกรรมการปลูกพืชไร่และนาข้าว

กิจกรรมการปลูกพืชไร่และนาข้าว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้จัดทำกิจกรรมการปลูกพืชไร่และนาข้าวเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง