กิจกรรมการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม

กิจกรรมการเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม

ด้วยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกำแพง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย สามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  2542  ได้กำหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผู้เรียนให้มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางหลากหลายตามความสนใจ สอดคล้องกับท้องถิ่น  จึงมีการจัดสร้างโรงเพาะเห็ดและวัสดุการเพาะเห็ดเพื่อใช้ในการเรียนรู้วิชาการเพาะเห็ดอย่างง่ายด้วยวัสดุผสม