กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระซัง

กิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระซัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้จัดทำกิจกรรมการเลี้ยงปลาในกระซัง เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง