กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้จัดทำกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง