กิจกรรมการปลูกกล้วยเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการปลูกกล้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดทำกิจกรรมการปลูกกล้วย เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง