กิจกรรมโครงงานอาชีพสาขาคหกรรม

กิจกรรมโครงงานอาชีพสาขาคหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการเรียนในรายวิชาโครงงานอาชีพสาขาคหกรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง