กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมการเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพัฒนาคุณภาพของครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งด้านทักษะชีวิตและประสบการณ์อาชีพ เพื่อเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ รายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก, โครงงานคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การสร้างแอนิเมชัน เป็นต้น