แผ่นพับผลงาน/โครงงานของนักเรียน

โรงเรียนกำแพง โดยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเน้นให้นักเรียนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลากหลาย ชิ้นงานสามารถนำไปขายสร้างรายได้และยังได้จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้อีกด้วย

โครงงานอาชีพ : น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

โครงงานอาชีพ : การทำต้มยำปลานิล

โครงงานอาชีพ : การทำกระเป๋าผ้า

การเลี้ยงไก่

การเลี้ยงปลา

การปลูกมะนาว

การปลูกข้าว