ผู้จัดทำเว็บ seco.kps.ac.th

ครูที่ปรึกษา

คุณครูจารุพร พิมพา, คุณครูราเชนทร์ พะวงษ์, คุณครูศุภานัน  บำรุงธนรัชต์

 

 

นางสาวมณีวรรณ จันทร์มงคล

ที่ปรึกษา

คุณครูจารุพร พิมพา

คุณครูราเชนทร์ พะวงษ์