การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน